AK457 FOR SNOW MOUNTAIN ENTHUSIASTS

MOVIE

2020 WINTER

Rider: Masanori Takeuchi, Hiroshi Fujiwara, Shunsuke Hoshino
Movie: Tomohiro Fujii